Tin trong tỉnh

Thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện Kế hoạch năm 2023 tỉnh Nghệ An

Ngày 19/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện Kế hoạch năm 2023 tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập 4 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 tỉnh Nghệ An theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Các Tổ công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Tổ 1: Lĩnh vực công nghiệp do ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ phó; thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Cục Thống kê và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tổ 2: Lĩnh vực đầu tư công do ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó; thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Du lịch, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tổ 3: Lĩnh vực thu ngân sách nhà nước do ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ phó; Thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tổ 4: Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở NN&PTNT làm Tổ phó; Thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thống kê và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tổ 5: Lĩnh vực dịch vụ do ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch làm Tổ phó thường trực; ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ phó; thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An, Cục Hải quan, Cục Thống kê và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

UBND tỉnh giao Tổ trưởng các Tổ công tác chỉ đạo triển khai lập Kế hoạch hoạt động cụ thể của Tổ trong năm 2023 gắn với danh mục các sản phẩm (đối với sản phẩm công nghiệp cần có địa chỉ từng nhà máy cụ thể), địa bàn cần tổ chức kiểm tra, đốc thúc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/02/2023.

Cùng với đó, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm chủ lực, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công chỉ đạo cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã được UBND tỉnh thông qua.

Định kỳ hằng quý, các Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê, các sở, ngành, đơn vị có liên quan để cập nhật số liệu thực hiện theo tình hình thực tế, đề ra kịch bản tăng trưởng cho các quý tiếp theo đối với ngành, lĩnh vực được phân công để kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cả năm đã đề ra; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của các Tổ công tác tại phiên họp UBND tỉnh.

Tại quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã là thành viên các Tổ công tác căn cứ tình hình của địa phương để xây dựng và thành lập các tổ công tác tại địa phương nhằm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; chịu trách nhiệm tổng hợp phương án tăng trưởng trên địa bàn, định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tác giả: N.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP