Tin trong tỉnh

Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh triển khai Đề án 06

Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4078/UBND-KSTT về việc tháo gỡ các nội dung vướng mắc, đẩy mạnh triển khai Đề án 06.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, chuyển đổi, đề xuất chuyển đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý từ phương thức truyền thống sang thực hiện trên môi trường điện tử; tiếp tục chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/7/2023.

Đồng thời, rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình các dịch vụ công do ngành, đơn vị mình quản lý theo 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC. Từ đó, lựa chọn những dịch cụ công thiết yếu, tần suất sử dụng cao gắn liền với nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có điểu kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) TTHC để người dân, doanh nghiệp tương tác hiệu quả với chính quyền, hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Về công tác số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có. Tiếp tục tham mưu việc kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp triển khai rà soát, đánh giá, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; chỉ đạo Cổng TTĐT tỉnh khẩn trương xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, lưu trữ và tái sử dụng tài liệu hiện có, hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin của tỉnh theo Hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đảm bảo giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác xác thực, tích hợp, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VneID, dần thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện giao dịch TTHC. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền Đề án 06 hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của các Bộ, ngành.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

  Từ khóa: Đề án 06 , ubnd tỉnh , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP