Tin trong tỉnh

Tỉnh Nghệ An thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển vùng biên giới đất liền

Thời gian qua, các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển vùng biên giới đất liền được tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền, Nghệ An đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển vùng biên giới đất liền trên địa bàn.

Theo đó, các ngành và các huyện, xã vùng biên giới đã triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tăng cường thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đã ban hành. Đồng thời, đã tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các cơ chế chính sách của nhà nước; phát huy các lợi thế sẵn có của các huyện biên giới cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân; kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến biên giới đất liền; nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cư dân biên giới về tầm quan trọng của việc bảo vệ, giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Việc lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình, dư án đã được tỉnh và các huyện vùng biên giới quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm tập trung nguồn lực, sớm đưa vào sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, nguồn ngân sách tỉnh, nguồn đầu tư công tập trung đã bố trí 460,943 tỷ đồng cho các huyện vùng biên giới thực hiện một số dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, chính sách hiện hành để thực hiện công tác quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới. Tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã bố trí cho các huyện biên giới từ 03 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 748,386 tỷ đồng…

Công tác quản lý biên giới đất liền tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn xã hội trên biên giới và góp phần tăng cường, củng cố xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới. Đồng thời, đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, quản lý, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vượt biên trái phép…

Tuy nhiên, hiện nay tăng trưởng kinh tế ở khu vực biên giới chưa thật sự vững chắc, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh thấp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề phát triển còn chậm; chất lượng giáo dục còn chênh lệch lớn giữa khu vực biên giới và các vùng khác; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; thu ngân sách các huyện biên giới đạt thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đặc biệt là tại các cửa khẩu khu vực biên giới; nhiều thôn, bản khu vực biên giới chưa có điện…

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, chính sách, dự án lớn về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định liên quan đến khu vực biên giới. Tập trung huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tại khu vực biên giới.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào; tiếp tục quán triệt thực hiện các quy định liên quan đến phát triển kinh tế xã hội vùng biên biên giới đất liền gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân…

Tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiến hành rà soát, nghiên cứu tích hợp các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền. Tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chính sách do Trung ương đã ban hành đối với vùng biên giới đất liền; đồng thời rà soát để khắc phục tình trạng ban hành nhiều chính sách phân tán, thiếu nguồn lực thực hiện. Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tăng cường sự phối hợp, thống nhất về quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc và trên tuyến Việt Nam – Lào, làm cơ sở tạo điều kiện cho việc mở, nâng cấp cửa khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông tại các cửa khẩu của các tỉnh trong thời gian tới…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP