Bạn cần biết

UBND tỉnh quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức hành nghề công chứng; người yêu cầu công chứng, công tác viên dịch của các tổ chức hành nghề công chứng; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mức trần thù lao công chứng được quy định như sau:

Mức trần thù lao công chứng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

UBND tỉnh giao các tổ chức hành nghề công chức trên địa bàn tỉnh xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chức được quy định tại Quyết định này và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Tổ chức hành nghề công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm quản lý, sử dụng thù lao công chứng theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về khoản thu thù lao công chứng; lập hóa đơn tài chính cho đối tượng nộp thù lao công chức theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023 và thay thế Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 2/4/2015 của UBND tỉnh quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP