Trong nước

Xóa bỏ 4 tổng cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường

4 tổng cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ được xóa bỏ. Bộ này sẽ chỉ còn một tổng cục.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2022 quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xóa bỏ 4 tổng cục gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo và chỉ còn giữ một tổng cục là Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: N.K)

Cùng với việc xóa bỏ cấp tổng cục, nhiều đơn vị cấp Cục/Vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị: Cục Đất đai; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tòa nhà Tổng cục Khí tượng thủy văn (Ảnh: Monre).

Nghị định 68 nêu rõ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị Cục/Vụ trên.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục/Vụ bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các tổng cục, theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế…

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 4 tổng cục bị xóa bỏ được tiếp tục duy trì hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

22 cơ quan quản lý nhà nước, 5 đơn vị sự nghiệp

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 1/11 tới, quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 27 đơn vị:

1. Vụ Hợp tác quốc tế;

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

3. Vụ Khoa học và Công nghệ;

4. Vụ Pháp chế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Vụ Đất đai;

7. Vụ Môi trường;

8. Thanh tra Bộ;

9. Văn phòng Bộ;

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học;

12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

13. Cục Biến đổi khí hậu;

14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường;

15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

16. Cục Địa chất Việt Nam;

17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

18. Cục Khoáng sản Việt Nam;

19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

20. Cục Quản lý tài nguyên nước;

21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

22. Cục Viễn thám quốc gia;

23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường;

24. Báo Tài nguyên và Môi trường;

25. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

26. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;

27. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Trong đó, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 22 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ khoản 23 đến khoản 27 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Nghị định 68 của Chính phủ nêu rõ, Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ có 3 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 3 phòng.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP