Trong nước

Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế

Bộ Y tế vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế với sự tham gia của cả Bộ trưởng và tất cả các Thứ trưởng, cho thấy, Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của chuyển đối số trong phát triển y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế

Theo quyết định này, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban thường trực là Thứ trưởng Trần Văn Thuấn. Ba Phó Trưởng Ban là các Thứ trưởng: Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương và Lê Đức Luận.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có chức năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành y tế, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; xây dựng, phát triển nền y tế thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong ngành y tế.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế; cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án quan trọng liên quan đến chuyển đổi số trong ngành y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, y tế thông minh và chuyển đổi số trong ngành y tế.
Ban Chỉ đạo còn giúp Bộ trưởng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách,

chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án, giải pháp quan trọng về chuyển đổi số trong ngành y tế.
Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng/lần và họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban. Khi cần thiết, Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc có thể tổ chức họp, mời đại diện các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia tham gia thảo luận, đề xuất./.

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: viettimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP