Tin trong tỉnh

Chi hỗ trợ thắp sáng ban đêm cho các lớp học xóa mù chữ tối đa 200.000 đồng/lớp/học kỳ

Tại Công văn số 6132/UBND-KGVX ngày 26/7, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 7/7 quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục để thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 7/7 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể như sau: Điều tra nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, viết báo cáo đánh giá, căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tâp; các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS: Thực hiện bằng 50% mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Chi cho các lớp học xóa mù chữ ban đêm: Hỗ trợ thắp sáng ban đêm với mức chi tối đa 200.000đồng/lớp/học kỳ. Mua sổ sách theo dõi quá trình học tập và hỗ trợ giáo viên mua văn phòng phẩm với mức chi tối đa 480.000đồng/lớp/học kỳ.

Tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ với mức chi tối đa 100.000đồng/học viên/chương trình học.

Hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 với mức chi tối đa 1.800.000đồng/người/chương trình.

Hỗ trợ cho người làm công tác xóa mù chữ: Sở GD&ĐT 05 người, Phòng GD&ĐT tối đa không quá 02 người/đơn vị; Cơ sở giáo dục trực tiếp mở lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ 01 người; Xã, phường, thị trấn 01 người/xã, phường, thị trấn. Mức hỗ trợ: Sở GD&ĐT 05 người với mức chi tối đa 360.000đồng/người/tháng; các xã khu vực III, các cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn khu vực III, mức hỗ trợ 450.000đồng/người/tháng; các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại, mức hỗ trợ tối đa 270.000đồng/người/tháng. Thời gian hưởng 12 tháng/năm.

Tại Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND, HĐND tỉnh quyết nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh như sau: “Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này”.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP