Tin trong tỉnh

Giải thể, sáp nhập nhiều cơ quan báo chí tại Nghệ An

Chiều 24/3, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thông qua phương án sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh đến năm 2025.

Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025 được xây dựng một cách cẩn trọng, trong đó có việc xin ý kiến Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), của các cơ quan chủ quản báo chí; họp với các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và các thành phần liên quan.

Ngày 30/1/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 267/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Ban chỉ đạo cũng thành lập 2 tổ giúp việc để tham mưu trình tự thủ tục sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch.

Theo đề án, hiện nay, tại Nghệ An có 7 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí. Trong số đó có 3 cơ quan báo chí thuộc diện được giữ nguyên, không phải sắp xếp gồm: Báo Nghệ An (cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Nghệ An), Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Nghệ An), Tạp chí Sông Lam (cơ quan chủ quản là Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An); 4 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp, gồm: Báo Công an Nghệ An (cơ quan chủ quản là Công an tỉnh Nghệ An), Báo Lao động Nghệ An (cơ quan chủ quản là Liên đoàn Lao động tỉnh), Tạp chí Văn hóa (cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao), Tạp chí Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An).

Ba cơ quan báo chí thuộc diện giữ nguyên, không phải sắp xếp sẽ tiến hành hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và các quyết định có liên quan, gắn với việc tiếp nhận nhân sự từ các cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp khi có quyết định sáp nhập của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng lộ trình tự chủ về tài chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, mở rộng phạm vi phục vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

Bốn cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp cũng được xác định rõ mô hình hoạt động trong đề án. Theo đó, Báo Công an Nghệ An sẽ thực hiện theo Quyết định 362, cụ thể: “Bộ Công an hoàn thành sắp xếp Báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020”, Công an Nghệ An báo cáo Bộ Công an để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An sẽ giải thể, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí trước 30/6/2020; chuyển thành Đặc San thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, do Trung tâm Khoa học Công Nghệ và Tin học - thuộc Sở tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ xuất bản.

Giải thể Báo Lao động Nghệ An, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, sáp nhập vào Báo Nghệ An để tiếp tục hoạt động. Phương án hoạt động sau sắp xếp là mở chuyên trang trên Báo Nghệ An và xây dựng các chuyên mục phù hợp với nội dung, yêu cầu của công tác lao động, công đoàn; hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh chi kinh phí đặt hàng đối với các nội dung cần thiết, liên quan đến hoạt động của ngành. Phương án hoạt động mới bắt đầu từ quý 3/2020.

Giải thể Tạp chí Văn hóa Nghệ An, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, sáp nhập vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động. Phương án hoạt động sau sắp xếp là sẽ xuất bản chuyên san “Văn hóa Nghệ An” một số/tháng. Phương án hoạt động mới bắt đầu từ quý 3/2020.

Trước đó, ngày 13/11/2019, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) có công văn số 1500/CBC-BCĐP trả lời công văn của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An về việc xin ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công văn nêu rõ: “Báo Lao động Nghệ An, Tạp chí Văn hóa Nghệ An , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An là các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tham mưu UBND tỉnh có phương án sáp nhập cụ thể đối với từng cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch”.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cho biết, mục đích của việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025 là nhằm sắp xếp các cơ quan báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí.

Sau sắp xếp, tiến hành xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh thực sự là nòng cốt trong việc cung cấp thông tin, có vai trò định hướng dư luận xã hội và đảm bảo nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Việc sắp xếp các cơ quan báo chí gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí; khắc phục những bất cập, hạn chế trong hoạt động báo chí, nhất là tình trạng chồng chéo trong hoạt động, xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đưa hoạt động các cơ quan báo chí phát triển đúng định hướng, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về thông tin của nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: Báo Tin tức

  Từ khóa: sáp nhập , giải thể , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP