Kinh tế

Nghệ An: Tiết kiệm hơn 411 tỷ đồng trong lĩnh vực đầu tư

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thông qua công tác thẩm định dự án đầu tư, đấu thầu, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, năm 2018, Nghệ An đã tiết kiệm được 411,8 tỷ đồng.

Thi công đường xuống cảng Lạch Quèn. Ảnh: Trân Châu

Năm 2018, UBND tỉnh và các cấp, các ngành chức năng đã quan tâm hơn trong công tác thẩm định các dự án đầu tư; đặc biệt là trong công tác thẩm định nguồn vốn và tổng mức đầu tư, đảm bảo dự án có tính khả thi và tiết kiệm.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 thực hiện phù hợp với quy định Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành trung ương. Hiện nay, các chủ đầu tư đang tích cực tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được giao.

Thi công đường xuống cảng Lạch Quèn. Ảnh: Trân Châu

Theo báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định 90 dự án, tổng giá trị dự toán thẩm định 1.265 tỷ đồng, tiết kiệm sau thẩm định 51,3 tỷ đồng; Sở GTVT thẩm định 124 dự án, tổng giá trị 2.043 tỷ đồng, tiết kiệm được 37,5 tỷ đồng; Sở Xây dựng thẩm định 135 dự án, tiết kiệm 146,3 tỷ đồng. Sở Công Thương cũng thẩm định 23 dự án, tiết kiệm 3 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số 20 gói thầu với tổng giá trị gói thầu được duyệt 489,53 tỷ đồng; qua đấu thầu tiết kiệm: 90,91 tỷ đồng (đạt 18,6%). Sở GTVT có 44 gói thầu, tiết kiệm sau đấu thầu đạt 541 triệu đồng.

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị, bao gồm: Đẩy nhanh tiến độ và thực hiện nghiêm túc cơ chế giao quyền tự chủ về tài chính đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Xây dựng các định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Cùng với đó là việc triển khai thực hiện khoán xe ô tô đối với các chức danh; Thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực: ngân sách; mua sắm tài sản; đầu tư XDCB; quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức...

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP