Bạo lực học đường, “cơn sóng ngầm” nguy hiểm

“Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” là một trong những chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nhằm hướng đến một môi trường giáo dục thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến hoạt động thực tiễn có những bất cập, đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.


TOP