Tin trong tỉnh

Nghệ An: Tạo đồng thuận trong sắp xếp các đơn vị hành chính

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15… tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Dự kiến sáp nhập thị xã biển Cửa Lò vào TP Vinh.

Đồng thời xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các văn bản của Trung ương. Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh, địa phương nhằm triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả. Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan cấp tỉnh, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

Các cơ quan cấp tỉnh, địa phương, căn cứ vào các văn bản của Trung ương và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này thực hiện theo thẩm quyền và kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2024 để chuẩn bị cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND cấp huyện chủ trì thực hiện xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện, hoàn thành trước ngày 5/9/2023. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng Phương án tổng thế cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 5/10/2023. UBND tỉnh nghe và thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, hoàn thành trước ngày 25/10/2023. UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ cho ý kiến về Phương án tổng thể, thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Về xây dựng đề án phân loại đô thị, UBND cấp huyện tổ chức lập Đề án phân loại đô thị/ Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị trong phạm vị địa giới hành chính cấp huyện của địa phương quản lý, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 15/12/2023.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định. Trường hợp thành phố, thị xã dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính không trùng với phạm vi đô thị hiện có, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan lập Đề án phân loại đô thị; hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Xã Minh Châu (Diễn Châu - Nghệ An) được thành lập sau sáp nhập.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tổng thể toàn tỉnh trước ngày 30/4/2024; đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh thông qua Đề án trước ngày 25/5/2024. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án trước ngày 10/6/2024.

UBND cấp xã chủ trì thực hiện tổ chức lấy ý kiến về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương trước ngày 15/7/2024. UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua trước ngày 25/7/2024. UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện thông qua trước ngày 10/8/2024. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Đề án trước ngày 5/9/2024. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Đề án trình Chính phủ trước ngày 30/9/2024.

Căn cứ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thông qua, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tổ chức thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện tổ chức công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị mới thành lập.

Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng quy định...

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ đối với các ĐVHC sau khi sắp xếp.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP