Tốc độ tăng trưởng của Nghệ An đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ

Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, bức tranh kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Nhiều ngành có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện như công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng, thương mại,…


TOP