Bổ nhiệm nhiều nhân sự bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ Y tế, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Cán bộ cấp chiến lược tuyệt đối không được dính dáng đến tiêu cực

Trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới. Trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tương Dương: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương được bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; ông Lữ Văn May - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Tương Dương; ông Nguyễn Xuân Đại - Trưởng ban CHQS huyện, giữ chức Ủy viên BTV Huyện ủy Tương Dương, nhiệm kỳ 2015 – 20120.

Tương Dương: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương được bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; ông Lữ Văn May - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Tương Dương; ông Nguyễn Xuân Đại - Trưởng ban CHQS huyện, giữ chức Ủy viên BTV Huyện ủy Tương Dương, nhiệm kỳ 2015 – 20120.


TOP